ПРЕДСТОЯЩО


Управителният съвет (Национален комитет) на сдружение с нестопанска цел „Българско дружество по големите язовири” (БДГЯ), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава свиква общо събрание на членовете на БДГЯ на 04.02.2021 г. в 18 ч., което да се проведе в зала 224 на Университета по архитектура, строителство и геодезия, София, бул.”Хр. Смирненски” №1, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БДГЯ;

2. Финансов отчет на БДГЯ;

3. Доклад на Контролния съвет;

4. Предложения за промени в състава на Националния комитет и Контролния съвет и провеждане на избор.

5. Разни. Поканват се членовете на БДГЯ да вземат участие в събранието. При невъзможност за присъствено провеждане на събранието, то ще се проведе електронно дистанционно.


Настоящата обява е публикувана в брой 102 на Държавен вестник от 01.12.2020 г. При дистанционно провеждане на събранието, връзка към съответната електронна платформа ще бъде публикуван своевременно тук. Информацията ще бъде разпространена и по електронна поща.


Пред вид на актуалната обстановка, събранието ще се проведе дистанционно в платформата MS Teams. Членове на Дружеството, които не са получили автоматично известие и желаят да участват, могат да заяват това на BUNCOLD@uacg.bg.