Общо събрание на членовете на БДГЯ


Управителният съвет (Национален комитет) на сдружение с нестопанска цел „Българско дружество по големите язовири” (БДГЯ), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава свиква общо събрание на членовете на БДГЯ на 15.02.2024 г. в 18 ч., което ще се проведе в зала 224 на Университета по архитектура, строителство и геодезия, София, бул.”Хр. Смирненски” №1, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БДГЯ;

2. Финансов отчет на БДГЯ;
3. Доклад на Контролния съвет;
4. Предложения за промени в състава на Националния комитет и Контролния съвет и провеждане на избор.
5. Разни. Поканват се членовете на БДГЯ да вземат участие в събранието.

Настоящата обява е публикувана в брой 105 на Държавен вестник от 19.12.2023 г.