НАЧАЛО

ЯЗОВИРИ

СЪБИТИЯ

ЗА НАС

КОНТАКТИ

НОВИНИ

Кои сме ние?

Българско дружество по големите язовири (BUNCOLD)
Българското дружество по големите язовири e основано през 1938г. Оглавява се от Национален комитет (Управителен съвет), който е член на Международната комисия по големите язовири (ICOLD) основана през 1928 г в Париж.

Българското дружество по големите язовири е самостоятелно юридическо лице, регистрирано като сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза, което осъществява дейността си в полза на своите членове и всичко, свързано с проучванe, проектиране, строителство и експлоатация на язовирите и рационално използване на водните ресурси на страната.
(1) Българското дружество по големите язовири е неправителствено, неполитическо, творческо-професионално сдружение - юридическо лице с нестопанска цел, обединяващо на професионална основа специалисти в областта на язовирите и хидротехническите съоръжения.
(2) Дружеството е сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейността си в полза на своите членове и на всичко свързано с проучването, проектирането, строителството и експлоатацията на язовирите и рационалното използване на водните ресурси на страната.
(3) Дружеството е браншова организация на специалистите по проектирането, строителството и експлоатацията на язовирите и рационалното използване на водните ресурси на страната.
(4) Дружеството е член на Международната комисия по големите язовири (МКГЯ), съблюдава нейния устав и взема участие в нейните международни дейности и прояви.

Основните цели и задачи на дружеството са:
(1) Обмен  на научно-изследователски, технически и стопански знания и опит по проучване, проектиране, изследване, строителство и експлоатация на язовирните стени, язовирните съоръжения, хвостохранилища и сгуроотвали, с оглед тяхната сигурност, икономичност и социална и екологична целесъобразност.
(2) Организиране на национални конгреси, конференции и семинари по язовирите и по свързаните с тях научно-технически, водостопански, екологически и други проблеми.
(3) Повишаване на квалификацията на специалистите, работещи в областта на язовирите.
(4) Разпространение на информационни материали по големите язовири, включително материалите на Международната комисия по големите язовири (ICOLD).
(5) Реализиране на национални и международни  връзки със сродни организации и институции.
За постигане на своите цели дружеството си служи със следните средства: организиране на обмен на  опит и знания  по проучване, проектиране, изследване, строителство и експлоатация на язовирните стени, хвостохранилища и сгуроотвали чрез събрания, публични обсъждания, семинари и конференции, на които се разглеждат материалите  на МКГЯ, проблемите  на нашите  язовири и  язовирно строителство, проблемите на отделни язовири, обсъждане на норми и указания, обсъждане на новости в язовирното строителство, подпомагане методично на държавните органи и всички фирми, за  проектиране, строителство и експлоатация на язовирите и грижещи се за сигурността им и опазване на околната среда, организиране работата на Технически комитети по отделни проблеми.

В началото на м.юни 2008 г, Българският национален комитет организира и проведе в София 76-то Годишно съвещание на МКГЯ. Събитието съвпадна с честването на 70 годишния юбилей на Дружеството.

Дружеството се ръководи от Национален комитет (Управителен съвет) в състав от 19 човека,

специалисти в областта на водното строителство, представители на български консултантски

и строителни фирми, експлоатационни предприятия, УАСГ и БАН.

НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ

(УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ)

1 Димитър Савов Кисляков-Председател

2 Димитър Христов Попов – Зам. председател

3 Румен Антоний Груев - Зам. Председател

4 Теодора Михайлова Опълченска - Секретар

5 Вангел Христов Василев

6 Любомир Асенов Пашов

7 Димитър Николов Тошев - Почетен Председател

8 Даниела Петрова Станкулова

9 Георги Василев Станилов

10 Анни Костадинова Христова

11 Пламен Славчев Никифоров

12 Мария Маврова - Гиргинова

13 Валентин Иванов Анастасов

14 Тоньо Минков Чолаков

15 Мартин Бойков Петков

16 Чавдар Василев Колев

17 Валентин Иванов Славов

18 Иван Тодоров Андреев

19 Стойно Иванов Венков

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

1 Мария Стайова Арангелова

2 Елка Иванова Карадимова

3 Володя Антимов Лозанов

4 Петър Веселинов Тодоров

5 Огнян Кирилов Тодоров