НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„Язовирното строителство - фактор за устойчиво развитие на водния сектор“


8 ноември 2013, Аула Максима - УАСГ


СЪДЪРЖАНИЕ

[1] Язовирното строителство - фактор за устойчиво развитие на водния сектор - пленарен доклад

проф. Димитър Тошев, УАСГ

[2] Техническо и експлоатационно състояние на язовирна стена “Бели Искър”

инж. Георги Кушев, Софийска вода АД

[3] Оценка на възможностите на яз. Искър за водоснабдяване на София и гарантирано електропроизводство

проф. Оханес Сантурджиян, доц. Ваня Йончева, гл. ас. Донка Шопова, НИМХ

[4] Оценка степента на корозия на бетона и армировката на надстройката на язовир “ Христо Смирненски”

проф. Димитър Тошев, доц. Богомил Петров, доц. Иван Дойков, гл. ас. Огнян Тодоров, УАСГ

[5] Рехабилитация на Рилския водопровод в участъка след сифон 3

инж. Димитър Райнов, Водоканалпроект-чисти води ООД

[6] Конструктивни и експлоатационни проблеми на съществуващи резервоари за вода

доц. Богомил Петров, доц. Иван Дойков, гл. ас. Огнян Тодоров, УАСГ

[7] Язовирите за питейно - битово водоснабдяване в условията на климатични промени

доц. Игор Няголов, доц. Ирена Илчева, доц. Анна Йорданова,

НИМХ - БАН

[8] Екологични аспекти при язовирите

доц. Росица Николаева, УАСГ

[9] Хидравлично изследване на преливни съоръжения във връзка с актуализация на оразмерителните високи води

доц. Николай Лисев, ас. Сава Тачев, инж. Владимир Кукурин, инж. Петър Тодоров, УАСГ

[10] Хидравлично изследване на нестационарните процеси в деривационния канал на МВЕЦ “Кунино”

инж. Владимир Кукурин, доц. Николай Лисев, ас. Сава Тачев, инж. Петър Тодоров, УАСГ

[11] Сравнителен анализ на новите и старите европейски стандарти за скални материали в хидротехническото строителство

доц. Чавдар Колев, ВТУ «Тодор Каблешков», София