НАШАТА МИСИЯ


Основните цели и задачи на дружеството, които успешно изпълнява са:

(1) Обмен на научно-изследователски, технически и стопански знания и опит по проучване, проектиране, изследване, строителство и експлоатация на язовирните стени, язовирните съоръжения, хвостохранилища и сгуроотвали, с оглед на тяхната сигурност, икономичност и социална и екологична целесъобразност.

(2) Организиране на национални конгреси, конференции и семинари по язовирите и по свързаните с тях научно-технически, водостопански, екологични и други проблеми.

(3) Повишаване на квалификацията на специалистите, работещи в областта на язовирите.

(4)Разпространение на информационни материали по големите язовири, включително материалите на Международната комисия по големите язовири (ICOLD).

(5) ) Реализиране на национални и международни връзки със сродни организации и институции. За постигане на своите цели дружеството си служи със следните средства: организиране на обмен на опит и знания по проучване, проектиране, изследване, строителство и експлоатация на язовирните стени, хвостохранилища и сгуроотвали чрез събрания, публични обсъждания, семинари и конференции, на които се разглеждат материалите на МКГЯ, проблемите на нашите язовири и язовирно строителство, проблемите на отделни язовири, обсъждане на норми и указания, обсъждане на новости в язовирното строителство, подпомагане методично на държавните органи и всички фирми за проектиране, строителство и експлоатация на язовирите и на институциите, грижещи се за сигурността им и опазване на околната среда, участие в работата на Технически комитети по отделни проблеми.


В началото на м.юни 2008 г, Българският национален комитет организира и проведе в София 76-то Годишно съвещание на ICOLD. Събитието съвпадна с честването на 70 годишния юбилей на Дружеството. Ежегодно в рамките на Световния ден на водата Дружеството провежда научно-технически конференции по актуални проблеми на науката и практиката в хидротехниката. В своята дейност Дружеството работи съвместно с МРРБ, МОСВ, МЗХ, НЕК ЕАД – Предприятие ”Язовири и каскади”, Напоителни системи ЕАД, дружества „В и К”, "Енергоексперт" и др. Дружеството се ръководи от Национален комитет (Управителен съвет) с председател, двама зам-председатели и секретар. Председател на Българския национален комитет понастоящем е проф. д-р инж. Димитър Кисляков.

НАШАТА ДЕЙНОСТ


Дейността на Българското дружество по големите язовири (БДГЯ) се състои преди всичко в:

• представяне пред националната колегия на основните резултати от работата на МКГЯ (ICOLD), извършвана в нейните специализирани технически комитети. Тези резултати се публикуват в бюлетините на МКГЯ (ICOLD), всеки от които представя както актуалното състояние на знанието по определен кръг въпроси на язовирното (хидротехническо най-общо) строителство, така и препоръки за решаването на основните проблеми във връзка с тези въпроси. Достъпът до тези бюлетини е възможен именно посредством членството на страната ни в МКГЯ (ICOLD), при това при силно преференциални условия.

• организиране на специализирани професионални научни форуми, посветени на конкретна област от язовирното строителство, на които в националната колегия се обсъждат поставени от работната действителност въпроси. Традиционно, такъв форум е ежегодното честване на Деня на водата, организиран съвместно с НТС по Водно дело и ХТФ на УАСГ.

• просветителска работа в обществото, свързана с разясняване на: ролята на язовирите във водното стопанство и в защитата на населението и националната инфраструктура, управлението на водните ресурси на страната, основни технически аспекти на експлоатацията на воднотехническите системи и в частност на язовирите, интереси на отделните субекти, свързани с водостопанските системи и т.н.

• подпомагане на държавната и общинска администрация, частните предприемачи, неправителствените организации, средствата за масово осведомяване и други заинтересовани субекти с експертно знание и професионални контакти в областта на хидротехническото и в частност язовирното строителство за решаване на конкретни проблеми в тази област.

Работата на БДГЯ не се изчерпва и ограничава със споменатите дейности. Дружеството се опитва актуално да реагира на професионалните и обществени нужди в тази специфична и същевременно стратегическа област на водното стопанство. Например: През юни 2008 г България бе домакин на поредната 76-та Годишна среща на МКГЯ (ICOLD) и научна конференция с участието на над 700 специалисти от 64 страни. През февруари 2011 г., БДГЯ бе организатор на нарочна научно-техническа конференция „Язовирното строителство в България – настояще и перспективи” по повод завършването на хидротехническия комплекс „Цанков камък”. На 87-та Годишна среща на МКГЯ (ICOLD) в Отава (Канада), в ТК „Изчислителни аспекти на анализа и проектирането на язовирни стени” (TC A “Numerical aspects of the analysis and design of dams”) бе взето решение след активна кампания от страна на нашия Национален комитет, традиционният Работен семинар по числено изследване на язовирни стени (Benchmark Workshop on Numerical Analysis of Dams), който се провежда на всеки две години, през 2023 г. да бъде проведен в София, като домакин на тази високо специализирана работна среща ще бъде именно БДГЯ.

Design and coding
by ILIAN GEORGIEV