НИЕ СМЕ


Българското дружество по големите язовири (БДГЯ) e основано през 1938 г. и като Български национален комитет по големите язовири, от същата година е член на Международната комисия по големите язовири – МКГЯ (ICOLD). Това е най-престижната международна организация в света в областта на водното строителство. Съгласно Решение № 64 от 22 февруари 1993 г на Министерски съвет, Република България продължава да членува в Международната комисия по големите язовири, представена от БДГЯ, като този статут на страната ни е осигурен и се поддържа от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). БДГЯ се оглавява от Управителен съвет (Национален комитет). БДГЯ е самостоятелно юридическо лице, регистрирано като сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза, което осъществява дейността си в полза на своите членове и всичко, свързано с проучванe, проектиране, строителство и експлоатация на язовирите и рационално използване на водните ресурси на страната.
(1) Българското дружество по големите язовири е неправителствено, неполитическо, творческо-професионално сдружение – юридическо лице с нестопанска цел, обединяващо на професионална основа специалисти в областта на язовирите и хидротехническите съоръжения.
(2) Дружеството е сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейността си в полза на своите членове и на обществения интерес, свързан с проучването, проектирането, строителството и експлоатацията на язовирите и рационалното използване на водните ресурси на страната.
(3) Дружеството е браншова организация на специалистите по проектирането, строителството и експлоатацията на язовирите и управлението на водните ресурси на страната.
(4) Дружеството е член на Международната комисия по големите язовири – МКГЯ (ICOLD), съблюдава нейния устав и взема участие в нейните международни дейности и прояви.

Copyright 2019, Vision Design - graphic zoo

All images have been purchased from Bigstock. Do not use the images in your website.

Design and coding
by Responsee Team