Кои сме ние

Представителство на БДГЯ в Международната комисия по големите язовири – МКГЯ (ICOLD)


Международната комисия по големите язовири – МКГЯ (ICOLD), основана през 1928 г. в Париж, обединява хидроинженерите от вече 104 страни. Ежегодно провежда работни срещи и конференции, а на три години – световен конгрес върху значими проблеми по проучване, проектиране, строителство и експлоатация на хидротехническите обекти, опазването и управлението на водните ресурси, оценка на сигурността и риска от наводнения при язовирите, оценка на сеизмичната опасност (още т.нар. „сеизмичен хазарт”), използване на водите на трансграничните реки, проблеми на хвостохранилищата и т.н. Към МКГЯ (ICOLD) постоянно работят вече 27 технически комитета, които подготвят и издават бюлетини, с които съдействат за прилагане на добрите практики в страните-членки и които активно се ползват от нашата колегия. Достъпът до тях е възможен при силно преференциални условия именно чрез членството ни в МКГЯ (ICOLD). Наши специалисти по Хидротехника активно участват в проявите на МКГЯ (ICOLD). Страната ни е представена понастоящем с постоянни участници в 3 технически комитета: д-р инж. Димитър Кисляков (председател на БДГЯ, професор в кат. „Хидротехника и хидромелиорации” на УАСГ, София) – ТК „Сигурност на язовирните стени” (TC H “Dam safety”), инж. Мартин Петков (Тиренс България АД) – ТК „Сеизмични аспекти на проектирането на язовири” (TC B “Seismic aspects of dam design”) и д-р инж. Антон Ценков (Stucky Ltd. / Gruner AG, Lausanne) – ТК „Числени аспекти на анализа и проектирането на язовирни стени”. (TC A “Numerical aspects of the analysis and design of dams”).

Нашата основа и опора


БДГЯ осигурява финансово своята дейност единствено чрез събиране на членски внос от своите колективни и индивидуални членове. В този смисъл, работата на БДГЯ и на неговия Национален комитет в състава на МКГЯ (ICOLD) не би била възможна преди всичко без помощта на нашите колективни членове, които през 2022 г. са (по азбучен ред):

• АЕЦ "Козлодуй" ЕАД

• Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

• Водоснабдяване и канализация ЕАД, Бургас

• Водоснабдяване и канализация ООД, Монтана

• "ИСТА Андреева" ООД, София

• НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади”

• Свеко Енергопроект АД, София

• УАСГ, София

• ХЕЛПИК ООД, София

• Хидрогеокомплект ЕООД, София

На тези професионални организации, както и на нашите индивидуални членове – специалисти в областта на Водното строителство, ние сме дълбоко признателни за подкрепата им в осъществяването на нашата мисия, без която това би било невъзможно.

Ние сме

ПОВЕЧЕ

Нашата мисия и дейност:

ПОВЕЧЕ

Управляващ орган

ПОВЕЧЕ

Контакт: 003592 963 5245, вътр. 690;


Адрес на дружеството

ул. "Добри Войников" 2, УАСГ, Хидротехнически факултет, стая А-306
София/ България

Електронна поща

buncold@uacg.bg,
kiss_fhe@uacg.bg opalchenska@abv.bg

Телефон за контакт

тел. 003592 963 5245, вътр. 690;