Актуално

Световен ден на водата

ПОВЕЧЕ

"Световна декларация за сигурността на язовирите"

"World Declaration on Dam Safety"

ПОВЕЧЕ

БДГЯ в обществото

Интервю с професор Кисляков

ПОВЕЧЕ

За нас


Българско дружество по големите язовири (BUNCOLD) Българското дружество по големите язовири e основано през 1938г. Оглавява се от Национален комитет (Управителен съвет), който е член на Международната комисия по големите язовири (ICOLD) основана през 1928 г в Париж.

Българското дружество по големите язовири е самостоятелно юридическо лице, регистрирано като сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза, което осъществява дейността си в полза на своите членове и всичко, свързано с проучванe, проектиране, строителство и експлоатация на язовирите и рационално използване на водните ресурси на страната.

Управление