НАЧАЛО

ЯЗОВИРИ

СЪБИТИЯ

ЗА НАС

КОНТАКТИ

НОВИНИ

Българско дружество по големите язовири БДГЯ (BUNCOLD)

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

Българско дружество по големите язовири (BUNCOLD)
Българското дружество по големите язовири e основано през 1938г. Оглавява се от Национален комитет (Управителен съвет), който е член на Международната комисия по големите язовири (ICOLD) основана през 1928 г в Париж с основна цел обединение на усилията на държавите в изграждането на язовири.

През настоящата година отбелязваме 80-годишния юбилей на Дружеството, чийто Национален комитет е активен член на ICOLD.

Българското дружество по големите язовири е самостоятелно юридическо лице, регистрирано като сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза, което осъществява дейността си в полза на своите членове и всичко, свързано с проучванe, проектиране, строителство и експлоатация на язовирите и рационално използване на водните ресурси на страната.

Българското дружество по големите язовири е неправителствено, неполитическо, творческо-професионално сдружение – юридическо лице с нестопанска цел, обединяващо на професионална основа специалисти в областта на язовирите и хидротехническите съоръжения.

Дружеството е браншова организация на специалистите по проектиранет,строителството и експлоатацията на язовирите и рационалното използване на водните ресурси на страната. В него членуват над 110 специалисти с опит в проектирането, изграждането и експлоатацията на язовири, хидроенергийни, напоителни и водоснабдителни системи и съоръжения.

Основните цели и задачи на дружеството, които успешно изпълнява са:

(1) Обмен  на научно-изследователски, технически и стопански знания и опит по проучване, проектиране, изследване, строителство и експлоатация на язовирните стени, язовирните съоръжения, хвостохранилища и сгуроотвали, с оглед тяхната сигурност, икономичност и социална и екологична целесъобразност.

(2) Организиране на национални конгреси, конференции и семинари по язовирите и по свързаните с тях научно-технически, водостопански, екологически и други проблеми.

(3) Повишаване на квалификацията на специалистите, работещи в областта на язовирите.

(4) Разпространение на информационни материали по големите язовири, включително материалите на Международната комисия по големите язовири (ICOLD).

(5) Реализиране на национални и международни връзки със сродни организации и институции.
За постигане на своите цели дружеството си служи със следните средства: организиране на обмен на опит и знания по проучване, проектиране, изследване, строителство и експлоатация на язовирните стени, хвостохранилища и сгуроотвали чрез събрания, публични обсъждания, семинари и конференции, на които се разглеждат материалите на МКГЯ, проблемите на нашите язовири и язовирно строителство, проблемите на отделни язовири, обсъждане на норми и указания, обсъждане на новости в язовирното строителство, подпомагане методично на държавните органи и всички фирми за проектиране, строителство и експлоатация на язовирите и на институциите, грижещи се за сигурността им и опазване на околната среда, организиране работата на Технически комитети по отделни проблеми.

В началото на м.юни 2008 г, Българският национален комитет организира и проведе в София 76-то Годишно съвещание на ICOLD. Събитието съвпадна с честването на 70 годишния юбилей на Дружеството.

Ежегодно в рамките на Световния ден на водата Дружеството провежда научно-технически конференции по актуални проблеми на науката и практиката в хидротехниката. В своята дейност Дружеството работи съвместно с МРРБ, МОСВ, МЗХ, НЕК – Предприятие ”Язовири и каскади”, Напоителни системи ЕАД, дружества „В и К”, "СВЕКО Енергопроект" и др.

Дружеството се ръководи от Национален комитет (Управителен съвет) с председател, двама зам-председатели и секретар. Председател на Българския национален комитет е проф. д-р инж. Димитър Кисляков.