НАЧАЛО

БДГЯ

ЯЗОВИРИ

СЪБИТИЯ

КОНТАКТИ НОВИНИ

Добре дошли!

Българско дружество по големите язовири (BUNCOLD)
Българското дружество по големите язовири e основано през 1938г. Оглавява се от Национален комитет (Управителен съвет), който е член на Международната комисия по големите язовири (ICOLD) основана през 1928 г в Париж.

Българското дружество по големите язовири е самостоятелно юридическо лице, регистрирано като сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза, което осъществява дейността си в полза на своите членове и всичко, свързано с проучванe, проектиране, строителство и експлоатация на язовирите и рационално използване на водните ресурси на страната.
(1) Българското дружество по големите язовири е неправителствено, неполитическо, творческо-професионално сдружение - юридическо лице с нестопанска цел, обединяващо на професионална основа специалисти в областта на язовирите и хидротехническите съоръжения.
(2) Дружеството е сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейността си в полза на своите членове и на всичко свързано с проучването, проектирането, строителството и експлоатацията на язовирите и рационалното използване на водните ресурси на страната.
(3) Дружеството е браншова организация на специалистите по проектирането, строителството и експлоатацията на язовирите и рационалното използване на водните ресурси на страната.
(4) Дружеството е член на Международната комисия по големите язовири (МКГЯ), съблюдава нейния устав и взема участие в нейните международни дейности и прояви.

Основните цели и задачи на дружеството са:
(1) Обмен  на научно-изследователски, технически и стопански знания и опит по проучване, проектиране, изследване, строителство и експлоатация на язовирните стени, язовирните съоръжения, хвостохранилища и сгуроотвали, с оглед тяхната сигурност, икономичност и социална и екологична целесъобразност.
(2) Организиране на национални конгреси, конференции и семинари по язовирите и по свързаните с тях научно-технически, водостопански, екологически и други проблеми.
(3) Повишаване на квалификацията на специалистите, работещи в областта на язовирите.
(4) Разпространение на информационни материали по големите язовири, включително материалите на Международната комисия по големите язовири (ICOLD).
(5) Реализиране на национални и международни  връзки със сродни организации и институции.
За постигане на своите цели дружеството си служи със следните средства: организиране на обмен на  опит и знания  по проучване, проектиране, изследване, строителство и експлоатация на язовирните стени, хвостохранилища и сгуроотвали чрез събрания, публични обсъждания, семинари и конференции, на които се разглеждат материалите  на МКГЯ, проблемите  на нашите  язовири и  язовирно строителство, проблемите на отделни язовири, обсъждане на норми и указания, обсъждане на новости в язовирното строителство, подпомагане методично на държавните органи и всички фирми, за  проектиране, строителство и експлоатация на язовирите и грижещи се за сигурността им и опазване на околната среда, организиране работата на Технически комитети по отделни проблеми.

В началото на м.юни 2008 г, Българският национален комитет организира и проведе в София 76-то Годишно съвещание на МКГЯ. Събитието съвпадна с честването на 70 годишния юбилей на Дружеството.